معاونت اداری مالی
    

اداره امور عمومي

1-بررسي وكنترل نامه هاي تهيه شده وامضاءآنها

2-نظارت وسرپرستي امودفتري وارسال مراسلات واحد متبوع

3-نظارت وكنترل ليست حقوقي ومزاياي كاركنانازنظر رعايت تشريفات

4-نظارت وسرپرستي بايگاني وتحريرات واحد متبوع

5-نظارت وانجام امور كاركزيني كارمندان وتامين پرسنل مورد احتياج

6-شركت درجلسات اداري شهرستان با هماهنگي رئيس شبكه

7-انجام امر اداره درغياب رئيس شبكه

مسئول اين واحد

رديف نام ونام خانوادگي پست سازماني مدرك تحصيلي تلفن تماس
1 سید مهدی فاطمی رئيس امور عمومي کارشناس مدیریت 07154525557، 07154526620 داخلی 107 و09171908767


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-3-19 6:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ