برنامه عملیاتی 90-91-92
    
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 
برنامه عملياتي سه سال
(90-91-92 )
 
 
 
سطح برنامه ريزي : در سطح شهرستان                                          
عنوان برنامه عملياتي : آب و فاضلاب
 
 
 
 
 
مسئول واحد : محمد آزادی
كارشناس برنامه عملياتي : نرگس ابراهیمی
 
حوزه معاونت بهداشتي
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
كد اصلي برنامه :  
عنوان برنامه : آب و فاضلاب
هدف كلي : كنترل و نظارت بر سلامت آب آشاميدني            
جدول اهداف اختصاصي
 
كد فرعي
هدف اختصاصي
ميزان يا درصد افزايش شاخص طي پنچ سال يا ده سال گذشته
استاندارد يا هدف نهايي
هدف تعيين شده سه ساله با توجه به روند برنامه و شاخص برنامه توسعه مربوطه
هدف گذاري ساليانه
سال پايه
(سال 87)
سال 89
افزايش / کاهش
سال 90
سال 91
سال 92
پيش بيني
محقق شده
پيش بيني
محقق شده
پيش بيني
محقق شده
1
افزايش پوشش كلر سنجي آب آشاميدني روستايي
53/8
45/70
65/16 افزایش
100 %
74
72
91/66
73
74.48
74
 
2
افزايش پوشش آزمايشات باكتريولوژي روستايي
44/7
18/27
52/17 کاهش
100 %
57
50
41/30
55
31.54
57
 
3
افزايش پوشش آزمايشات شيميايي شهري
100
100
تثبیت
100 %
100
100
70
100
80
100
 
4
افزايش پوشش آزمايشات ميكروبي شهري
87
67/86
33/0 کاهش
100 %
93
90
99
92
64081
93
 
5
افزايش مطلوبيت آزمايش ميكروبي آب شهري
56/6
3/92
7/35 افزایش
100%
98
95
91
97
87.14
98
 
6
افزايش مطلوبيت آزمايش ميكروبي اب روستايي
40/8
9/77
1/37 افزایش
100%
82
78
89
80
74.53
82
 
7
افزايش مطلوبيت كلر سنجي آب شهري
87/2
4/86
8/0 کاهش
100%
94
92
25/93
93
87.15
94
 
8
افزايش مطلوبيت كلرسنجي آب روستايي
73/5
41/78
91/4 افزایش
100%
81
79
93/87
80
88.35
81
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كد
فرعي
 
هدف اختصاصي
ميزان يا درصدشاخص طي پنج ياده سال گذشته
استاندارد يا هدف نهايي
هدف تعيين شده سه
ساله
هدف گذاري ساليانه
سال پايه
87
سال89
افزايش
سال90
سال91
سال92
پيش بيني
محقق شده
پيش بيني
محقق شده
پيش بيني
محقق شده
9
افزايش پوشش كلرسنجي شهري
100
3/53
7/46 افزایش
100
75
60
25/93
70
69.8
75
 
10
افزايش پوشش آزمايشات شيميايي روستايي
75/3
42/68
88/6 کاهش
100
78
70
100
75
84
78
 
11
افزايش دسترسي به آب آشاميدني در روستا
97/88
100
12/2 افزایش
100
100
100
100
100
100
100
 
12
افزايش دسترسي به شبكه عمومي آب آشاميدني در روستا
91/42
53/98
11/7 افزایش
100
99
7/98
98
8/98
98.66
99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حوزه معاونت بهداشتي
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
كد اصلي برنامه :
عنوان برنامه : آب و فاضلاب
هدف اختصاصي : 1- افزايش پوشش كلر سنجي آب آشاميدني
2- افزايش پوشش آزمايشات باكتريولوژي آب آشاميدني
 
جدول فعاليتهاي برنامه 
 
رديف
عنوان فعاليتها
مجري
زمان شروع
زمان پايان
شاخص پايش
اعتبار مورد نياز ( هزار ريال )
وضعيت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
 
توجيه ناظران در انجام كلر سنجي از روستاهاي قمر
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
امار کلرسنجی
 
 
 
 
 
2
پيگيري تهیه  تجهيزات كلر سنجي
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
مکاتبات و وسایل موجود
 
 
 
 
 
4
خريد تجهيزات نمونه برداري آب
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
مکاتبات و وسایل موجود
 
 
 
 
 
5
توسعه آزمايشگاههاي موجود
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
پیگیریها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حوزه معاونت بهداشتي
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
كد اصلي برنامه :  
عنوان برنامه : آب و فاضلاب
هدف اختصاصي : 3- افزايش پوشش آزمايشات شيميايي شهري     4 - افزايش پوشش آزمايشات ميكروبي شهري 
9-افزايش پوشش كلرسنجي آب آشاميدني شهري 10-افزايش پوشش آزمايشات شيميايي آب روستايي
هدف اختصاصي:5-افزايش مطلوبيت آزمايش ميكروبي آب شهري6-افزايش مطلوبيت آزمايش ميكروبي آب روستايي            7-افزايش مطلوبيت كلرسنجي شهري8-افزايش مطلوبيت كلر سنجي روستايي
 
 
جدول فعاليتهاي برنامه كد
 
رديف
عنوان فعاليتها
مجري
زمان شروع
زمان پايان
شاخص پايش
اعتبار مورد نياز ( هزار ريال )
وضعيت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
 
توجيه و آموزش ناظران در انجام نمونه برداري شيميايي،ميكروبي وكلرسنجي آب بر اساس استانداردها
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
مشاهده و پرسش و پاسخ
 
 
 
 
 
2
خريد و تجهيزات نمونه برداري آّب
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
مکاتبه و وسایل موجود
 
 
 
 
 
3
توسعه آ‍زمايشگاههاي موجود
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
پیگیری
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
حوزه معاونت بهداشتي
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
كد اصلي برنامه :  
عنوان برنامه : آب و فاضلاب
هدف اختصاصي :9- افزايش پوشش كلرسنجي شهري 10- افزايش پوشش آزمايشات شيميايي روستايي  
جدول فعاليتهاي برنامه كد
 
رديف
عنوان فعاليتها
مجري
زمان شروع
زمان پايان
شاخص پايش
اعتبار مورد نياز ( هزار ريال )
وضعيت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
 
توجه ناظران در انجام صحيح نمونه برداري ميكروبي وكلرسنجي
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
 
پرسش و پاسخ
 
 
 
 
 
2
توجه متصديان آزمايشگاه آب در انجام آزمايش دقيق
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
بازدید
 
 
 
 
 
3
انعكاس به موقع نتايج كلرسنجي وميكروبي به متوليان ودر خواست جهت اقدام مناسب
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
مکاتبات و پیگیریها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حوزه معاونت بهداشتي
واحد بهداشت محيط و حرفه اي
كد اصلي برنامه :  
عنوان برنامه : آب و فاضلاب
هدف اختصاصي : 11-افزايش دسترسي به آب آشاميدني در روستا12-افزايش دسترسي به شبكه عمومي آب آشاميدني در روستا
 
 
جدول فعاليتهاي برنامه كد
 
رديف
عنوان فعاليتها
مجري
زمان شروع
زمان پايان
شاخص پايش
اعتبار مورد نياز ( هزار ريال )
وضعيت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
 
بازديد وتهيه گزارش از روستاهاي داراي مشكل
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
گزارشات
 
 
 
 
 
2
تشكيل كميته هاي درون بخشي وبرون بخشي وطرح موضوع دركميته وپيگيري
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
صورتجلسات
 
 
 
 
 
3
انعكاس موضوع به مقامات ارشد استاني
بهداشت محيط
1/1/91
29/12/91
 
مکاتبات
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
عنوان برنامه : آب و فاضلاب
 
 

تحليل كارشناسي در خصوص روند برنامه طي 5 يا ( به ميزان آمار موجود ) 10 سال گذشته :
 
 
مشكلاتي كه طي سالهاي قبل باعث كندي دستيابي به هدف يا افت شاخصهاي برنامه شده است :
1-عدم كلر سنجي و نمونه برداري ميكروبي از روستاهاي قمر
2- نبود بهورز و با عدم دسترسي بهورز به روستاهاي قمر جهت كلر سنجي
3- كمبود ظرفيت آزمايشگاههاي آب و عدم همكاري آزمايشگاههاي تشخيص طبي در ايجاد آزمايشگاه جانبي
4- نبود پست اختصاصي آزمايشگاه آب
5- كمبود پرسنل و نبود پرسنل در اين بخش در بسياري مواقع
6-شبكه هاي آب اشاميدني كهنه وبه صورت مهندسي طراحي نشده است
7- متوليان بعضي از شبكه هاي آب مشخص نيستندوبه نوعي تحت پوشش آبفا قرار ندارند
 
 
درصد تحقق برنامه در سال قبل :  شاخص پوشش کلرسنجی شهری در سال 89 از 3/53% به 25/93% در سال 90 افزایش یافته است( 95/39% افزایش ) پوشش آزمایشات میکروبی مناطق شهری از67/86% در سال89 به99% در سال90 رسیده است.(افزایش 33/12%)
 
 
 
در صورتي كه در سال گذشته هدف پيش بيني شده محقق نشده و علتي غير از علل فوق دارد ذكر گردد . شاخص دسترسی خانوارها به شبکه عمومی آب آشامیدنی از 53/98% در سال 89 به98% در سال 90 رسیده است( کاهش 53/0%).
 
در صورتي كه در سال قبل دستيابي بيش از هدف پيش بيني شده بوده علل را توضيح دهيد .نبود نیروی ثابت بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش باعث کاهش بعضی از شاخصهاشده است.  
كارشناس برنامه :                                                                                                                                تاريخ اجرا :
 


 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ