معاونت بهداشتی
    
واحد آموزش سلامت :          

 آن دسته از مراقبتهاي بهداشتي است كه با تاثير عوامل رفتاري سلامت تاكيد نموده است و با مردمي آغاز مي شود كه سالم بوده

            و علاقه مند به توسعه  معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و به آنها در گسترش شيوه هاي زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي كند .

          هدف آموزش سلامت : اثر بخش بيشتر آموزشهاي تمامي پرسنل و توانمند سازي مردم جهت حفظ و ارتقاي سلامت خويش

           و در كاهش هزينه هاي سرسام  آور بهداشتي و درماني است .

               واحد آموزش سلامت اين شهرستان كار خود را به صورت جدي و مستمر از مهر ماه سال 1384 آغاز كرده است . اقدامات انجام گرفته در يكسال  گذشته ،:

 1. برگزاري سه كميته متكي بر شواهد به صورت تقريبا كامل در مدت 9 ماه .
 2. توانمند سازي 100% كارشناسان ستادي مركز بهداشت شهرستان در زمينه اموزش متكي بر شواهد ( دستورالعمل قديم ) .
 3. توانمند سازي 100% بهورزان در زمينه آموزش متكي بر شواهد .
 4. تهيه بيش از 100 جلد كتاب در سال 84 جهت كتابخانه .
 5. تهيه ، چاپ و تكثير بيبش از 12000 پمفلت و بروشور .

فعالیتهای واحد در سال 1386 :

برگزاری کلاس استاندارد ساری ساختاری کلاسهای آموزشی جهت کارشناسان ستادی مرکز بهداشتی شهرستان به مدت 4 ساعت در پاییز 86 .

 

شاخصهای واحد آموزش سلامت تا پایان تابستان 86 :

 

 1. تعداد کارشناسان آموزش دیده در خصوص برنامه آموزش مبتنی بر شواهد در این فصل ـ 3
 2. تعداد کاردانهای آموزش دیده در خصوص برنامه آموزش مبتنی بر شواهد در این فصل ـ 2
 3. تعداد بهورزان آموزش دیده در خصوص برنامه آموزش مبتنی بر شواهد در این فصل ـ 0
 4. درصد جلسات برگزار شده در گروه کوچک در خانه های بهداشت مجری برنامه ـ 5/118
 5. درصد جلسات برگزار شده در گروه بزرگ در خانه های بهداشت مجری برنامه ـ 5/42
 6. درصد افراد آموزش دیده در شهرستان در قالب برنامه آموزش مبتنی بر شواهد ـ 6
 7. درصد جلسات آموزشی ارزشیابی شده برگزار شده توسط بهورزان ـ 5/44
 8. میانگین نمرات ارزشیابی جلسات آموزشی بهورزان ـ 85/2
 9. درصد جلسات آموزشی ارزشیابی شده برگزار شده توسط کارشناسان ـ
 10. میانگین نمرات ارزشیابی جلسات آموزشی کارشناسان ـ 96/4

 

 1. ردیف نام ونام خانوادگی پست سازمانی مدرک تحصیلی تلفن تماس
  1 طاهره طاهری مسئول اموزش سلامت کارشناس بهداشت عمومی 07924226920و09178910319
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-17 8:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ