کمیته تحول اداری
    
ردیفنام واحدعنوان فرآیندماهیت فرآینداحصاء فرآیندمستند سازی(ترسیم فلوچارت)اصلاحنتایج عملکردي فرایند در مرحله اصلاح   
مشتركعمومیاختصاصیکوتاه شدن مراحل فرآیندکاهش زمان انجام کار رضایت مراجعه کنندگانارتقاء شاخصهای کیفیکاهش هزینهافزایش درآمداتوماسیون شدن فرآیندارائه خدمات به صورت غیرحضوریمستندات مربوط به اصلاح فرآیندها
قابل مصداقغیرقابل مصداققابل مصداقغیرقابل مصداق
1آموزش سلامتجذب داوطلب متخصص ادارات*  *مستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 1\داوطلبان متخصص.vsd****    * *مستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 1\داوطلبان متخصص.vsdمستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 1\ارتقا برنامه داوطلبان متخصص.vsdمستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 1\مستند سازی.docx 
ارزشیابی ساختاری جلسات آموزشی  **مستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 2\Drawing1 - Copy.vsd****    * *مستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 2\Drawing1 - Copy.vsdمستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 2\Drawing1.vsdمستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 2\Copy of drawin1.vsdمستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند 2\مستند سازی..docx
نیازسنجی بهداشتی  **مستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند3\اولويتهاي آموزشي.VSD               
برنامه داوطلبان سلامت بسیجی*  *مستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند3\بسيج.vsd               
تربیت رابط مربی سلامت در حوزه های علمیه*  *مستند سازی1\آموزش سلامت\فرایند3\طلاب.vsd               
2تدارکاتتایید اسناد حسابداری توسط اداره امور مالیاتی*  *مستند سازی1\تدارکات\farayand\daraiee.vsd               
خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز مرکز شهرستان  **مستند سازی1\تدارکات\farayand\kharid vasayel.vsd**** * * * مستند سازی1\تدارکات\farayand\kharid vasayel.vsdمستند سازی1\تدارکات\kharid vasayel new.vsdمستند سازی1\تدارکات\استخوان ماهی.vsdمستند سازی1\تدارکات\مستند سازی 1.docx
تحویل وسایل و تجهیزات خریداری شده از استان  **مستند سازی1\تدارکات\farayand\tahvil vasayel az anbar ostan.vsd               
عمرانی  **مستند سازی1\تدارکات\farayand\omrani.vsd               
3بهداشت حرفه ایانجام معاینات طب کار * *مستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\مستند سازی\1.vsd********  *مستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\فرآیند قبل از ارتقا.vsdمستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\فرآیند بعد از ارتقا.vsdمستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\استخوان ماهی - مصطفی.vsdمستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\مستند سازی.docx
بازدید از کارگاههای خانگی  **مستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\مستند سازی\2.vsd               
بازدید از کارگاههای غیرخانگی  **مستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\مستند سازی\3.vsd               
مجوز شروع به کار واحدهای صنفی تحت پوشش*  *مستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\مستند سازی\4.vsd               
بهداشت کشاورزی*                   
بهداشت قالیبافان  *                 
اندازه گیری عوامل فیزیکی  *                 
پروفایل شیمیایی  *                 
ارگونومی  *                 
بررسی و تایید مشاغل سخت و زیان آور*                   
پیگیری شکایات و پلمب کارگاهها *                  
4بهداشت محیطارجاع پرونده تخلف مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی*  *                
رسیدگی به شکایات و گزارشات بهداشت محیط و مواد غذایی * *                
صدور کارت سلامت کارکنان مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی * *                
صدور صلاحیت بهداشتی اصناف*  *مستند سازی1\بهداشت محیط\فرآیند صدور صلاحیت بهداشتی قبل از ارتقا.vsd**     *  *مستند سازی1\بهداشت محیط\فرآیند صدور صلاحیت بهداشتی قبل از ارتقا.vsdمستند سازی1\بهداشت محیط\فرآیند صدور صلاحیت بهداشتی بعد از ارتقا.vsdمستند سازی1\بهداشت محیط\نمودار استخوان ماهی.vsdمستند سازی1\بهداشت محیط\بنام خدا.docx
رسیدگی به استعلام مراکز بهداشتی و درمانی  **                
نمونه برداری از مواد غذایی  **                
5بهداشت روانارسال آمار بهداشت روان به معاونت بهداشتی   **مستند سازی1\بهداشت روان\Drawing1.vsd               
برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشت روان * *مستند سازی1\بهداشت روان\Drawing2.vsd               
بیماریابی در خانه های بهداشت * *مستند سازی1\بهداشت روان\Drawing3.vsd** **   * *مستند سازی1\بهداشت روان\Drawing3.vsd   
6امور آزمایشگاههاپذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه مرکز بهداشت * *مستند سازی1\سایر فرایند های کاری در آزمایشگاه های شهرستان قیروکارزین\پذریش جدید.vsd* **    * *مستند سازی1\سایر فرایند های کاری در آزمایشگاه های شهرستان قیروکارزین\ارتقاء فرایند پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه مرکز بهداشت\ارتقاء فرایند پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه مرکز بهداشت.docx   
انجام آزمایش عدم اعتیاد*  *مستند سازی1\فرایند امور آزمایشگاههای شهرستان قیروکارزین\فرایند انجام آزمایش عدم اعتیاد.vsd               
انجام آزمایشهای فنی در آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و درمانی * *مستند سازی1\فرایند امور آزمایشگاههای شهرستان قیروکارزین\فرآیند انجام آزمایشهای فنی در مراکز درمان شهرستان1.vsd               
مستند سازی1\فرایند امور آزمایشگاههای شهرستان قیروکارزین\فرآیند انجام آزمایشهای فنی در مراکز درمان شهرستان2.vsd               
تهیه وسایل مصرفی آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و درمانی  **مستند سازی1\فرایند امور آزمایشگاههای شهرستان قیروکارزین\فرایند تهیه وسایل مصرفی مورد نیاز آزمایشگاههای مراکز بهداشتی درمانی قیروکارزین.vsd               
7غیرواگیرپیگیری نتایج آزمایش نوزادان با TSH بالا * *مستند سازی1\غیرواگیر\Drawing1.vsd               
صدور مجوز ازدواج*  *** *    * *مستند سازی1\غیرواگیر\Drawing1.vsdمستند سازی1\غیرواگیر\نمودار استخوان ماهی.vsdمستند سازی1\غیرواگیر\مستند ساززززی.docx 
ثبت سرطان در مرکز بهداشت  **               
شناسایی زوجین ناقل تالاسمی وزوجین مشکوک در دوران بارداری  **               
8بهداشت مدارسانجام واکسیناسیون توام اول متوسطه * *مستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\فرایندها\فرایند 2.vsd               
اعطای ستاره به مدارس مروج سلامت*  *مستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\فرایندها\فرایند3.vsd               
ارسال آمار معاینات دانش آموزان اول ابتدایی به استان  **مستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\فرایندها\فرایند4.vsd               
معاینات کارکنان مدارس مروج سلامت*  *مستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\فرایندها\فرایند5.vsd               
معاینه دانش آموزان اول ابتدایی در برنامه سنجش نوآموزان * *مستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\aفرایند1.vsd* **    * *مستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\aفرایند1.vsdمستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\bفرایند1.vsdمستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\Drawing1فرایند.vsdمستند سازی1\فرایند مستندسازی مدارس -احمدی\مستندسازی فرایند1.docx
9غذا و داروصدور پروانه بهره برداری*  *مستند سازی1\فرایندها ی غذا و دارو\صدور پروانه بهره برداری2.vsd               
صدور شناسه نظارت مشاغل خانگی  **مستند سازی1\فرایندها ی غذا و دارو\صدور شناسه مشاغل خانگی.vsd               
صدور شناسه نظارت کارگاهی  **مستند سازی1\فرایندها ی غذا و دارو\صدور شناسه نظارت کارگاهی.vsd               
مراحل جمع آوری کوپنهای شیرخشک  **مستند سازی1\فرایندها ی غذا و دارو\کوپنهای شیر خشک.vsd               
10بهداشت خانوادهانجام CBE در شهرستان * *مستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\CBE.vsd               
ارسال آمار دارویی بهداشت خانواده به دانشگاه  **مستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\آمار دارویی.vsd               
ارسال نمونه پاپ اسمیر به آزمایشگاه خصوصی * *مستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\پاپ اسمیر.vsd*  *    * *مستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\مستند سازی حرفه ای\فلوچارت قبل از ارتقا.vsdمستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\مستند سازی حرفه ای\فلوچارت بعد از ارتقا.vsdمستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\مستند سازی حرفه ای\drawin1.vsdمستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\مستند سازی حرفه ای\مستند سازی.docx
تشکیل پرونده جهت متقاضیان توبکتومی * *مستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\توبکتومی.vsd               
تعیین واجدین شرایط باردار سبد غذایی موسسه بنیاد علوی * *مستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\سبد غذایی.vsd               
توزیع شیر مصنوعی  **مستند سازی1\فرایندهای بهداشت خانواده\شیر مصنوعی.vsd               
11کارگزینی    *مستند سازی1\کارگزینی\Drawing1.vsd               
    *مستند سازی1\کارگزینی\Drawing2.vsd               
    *مستند سازی1\کارگزینی\Drawing3.vsd               
12دبیرخانهنامه های وارده * *مستند سازی1\موسوی+پرانداخ\1.vsd               
تایپ نامه های اداری مرکز بهداشت   **مستند سازی1\همتی\همتی 4.vsd               
ارسال ودریافت فکس  **مستند سازی1\موسوی+پرانداخ\5.vsd               
صدور گواهی طب کار * *مستند سازی1\همتی\همتی 2.vsd**** ***  *مستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\فرآیند قبل از ارتقا.vsdمستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\فرآیند بعد از ارتقا.vsdمستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\استخوان ماهی - مصطفی.vsdمستند سازی1\مستند سازی حرفه ای\مستند سازی.docx
درخواست دوره های آموزشی ضمن خدمت  **مستند سازی1\همتی\همتی 3.vsd               
13نظارت بر درمانتاسیس وشروع به کار مطب خصوصی پزشک و دندانپزشک  **مستند سازی1\نظارت بر درمان\تاسیس و شروع بکار.vsd               
درخواست گواهی تمدید یا صدور پروانه مطب پزشک و دندانپزشک وماما  **مستند سازی1\نظارت بر درمان\تایید یا تمدید پروانه مطب.vsd               
صدور سابقه کار جهت پزشک و دندانپزشک و سایر لیسانسه های پروانه دار  **مستند سازی1\نظارت بر درمان\فرایند سابقه کار.vsd               
  صدور یا تمدید مجوز تزریقات و پانسمان  **مستند سازی1\نظارت بر درمان\فرایند مجوز تزریقات.docx               
  شورای پزشکی شهرستان*  *مستند سازی1\نظارت بر درمان\نمودار فرایند شورای پزشکی.docx               
14حسابداریارسال نسخ بیمه به اداره بیمه خدمات درمان*  *مستند سازی1\واحد حسابداری\bimeh khadamat.vsd               
صدور گواهی حقوقی جهت ضمانت بانکی  **مستند سازی1\واحد حسابداری\Drawing1.vsd فرایند صدور گواهی حقوقی.vsd               
بررسی و پرداخت اسناد کارپردازی  **مستند سازی1\واحد حسابداری\Drawing1.vsd 11 فرایند تامین اعتبار.vsd               
واریز وجه غربالگری نوزادان  **مستند سازی1\واحد حسابداری\ghobooz.vsd               
ارسال نسخ بیمه به اداره بیمه نیروهای مسلح*  *مستند سازی1\واحد حسابداری\niroohaye mosallah.vsd               
ارسال نسخ بیمه به اداره بیمه تامین اجتماعی*  *مستند سازی1\واحد حسابداری\tamin egtemaee.vsd               
تامین اعتبار کلیه اسناد حسابداری  **مستند سازی1\واحد حسابداری\فرایند تامین اعتبار اسناد.vsd****   * * مستند سازی1\واحد حسابداری\ارتقاء یافته\Drawing133.vsd فرایند تامین اعتبار.vsdمستند سازی1\واحد حسابداری\ارتقاء یافته\Drawing1.vsd فرایند تامین اعتبار - Copy.vsdمستند سازی1\واحد حسابداری\ارتقاء یافته\مستند سازی.docx 
15واگیرپیگیری و درمان تب مالت * *مستند سازی1\واحد واگیر\تب مالت.vsd               
توزیع واکسن  **مستند سازی1\واحد واگیر\توزیع واکسن.vsd               
نمونه گیری سرخک * *مستند سازی1\واحد واگیر\سرخک.vsd               
ثبت آمار موارد شبه آنفلوآنزا  **مستند سازی1\واحد واگیر\فرایند آنفلوانزا.vsd               
آزمایش و ارجاع افراد مشکوک به سل * *مستند سازی1\واحد واگیر\فرایند سل.vsd               
مشاوره و آزمایش HIV * *مستند سازی1\واحد واگیر\فرآیند مشاوره و آزمایش HIV.vsd               
تشخیص و درمان مالاریا * *مستند سازی1\واحد واگیر\ارتقا یافته\مالاریا.vsd******  * *مستند سازی1\واحد واگیر\ارتقا یافته\مالاریا.vsdمستند سازی1\واحد واگیر\ارتقا یافته\نمودار استخوان ماهی مالاریا.vsdمستند سازی1\واحد واگیر\ارتقا یافته\مستند سازی مالاریا.docx 
16انبارتامین کالا جهت انبار مرکز  **مستند سازی1\انبار\Drawing2.vsd               
تهیه دارو جهت داروخانه ها و خانه های بهداشت  **مستند سازی1\انبار\انبار\drawing111.vsd               
تامین شیرخشک جهت اطفال سهمیه دار * *مستند سازی1\انبار\انبار\انبار.vsd               
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-18 14:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ