برنامه عملیاتی سال 1389
سطح برنامه ریزی :شبکه بهداشت ودرمان قیروکارزین

عنوان برنامه عملياتي : نياز سنجي در برنامه آموزش مبتنی  بر شواهد 
سطح برنامه ریزی : شبکه بهداشت و درمان شهرستان قیروکارزین
 
عنوان برنامه عملياتي : نياز سنجي در برنامه آموزش مبنژتني بر شواهد 
هدف كلي : توسعه كمي و كيفي نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت در برنامه هاي آموزشي مبتني بر شواهد
مسئول واحد : مریم سعید فیروزآبادی
کارشناس برنامه عملیاتی : مریم سعیدفیروزآبادی /م 8413
 
 
 
اطلاعات مربوط به برنامه عملياتي
الف: اهميت موضوع :
ب: مروري بر برنامه هاي عملياتي قبل با ذكر نقاط قوت و ضعف
ج: وضعيت موجود بر اساس آخرين شاخص ها
در برنامه استراتژيك آموزش سلامت كشور كه در سال 82 تدوين گرديد ترويج آموزش سلامت مبتني بر شواهد و ارتقاء كيفيت مداخلات آموزش سلامت در سيستم ارائه خدمات بهداشتي و درماني كشور مد نظر قرار گرفت .
شناسايي فاصله بين وضع موجود و وضعيت مورد نظر زمينه ساز موفقيت در هر مداخله آموزشي و استفاده بهينه از امكانات پرسنلي و زمان است . اين فرايند نظام دار تحت عنوان نياز سنجي آموزشي مطرح است كه منجر به تعيين اولويت ها براي برنامه ريزي و اجرا مي شود . بنابراين نياز سنجي گام اول در راستاي برنامه آموزش سلامت مبتني بر شواهد مي باشد .
تا قبل از سال 85 نظام مدون نياز سنجي آموزشي در سطح خانه هاي بهداشت شهرستان وجود نداشت . در اين سال تعداد 9 عدد ( 4/36 % ) از خانه هاي بهداشت فعال شهرستان انتخاب و طرح اجراي برنامه هاي آموزشي طبق فرايند نياز سنجي از پيش انجام شده ( فرم پيوست ) در آنها اجرا گرديد . به اين ترتيب كه ابتدا كميته نياز سنجي آموزشي مراكز بهداشتي درماني متشكل از پزشك ، كاردان بهداشتي و بهورزان هر خانه بهداشت 10 عنوان داراي اولويت در آن خانه بهداشت را انتخاب و به كميته آموزش مبتني ير شواهد شهرستان اعلام و عناوين در آن كميته مورد برررسي قرار گرفت و در صورت نياز به هر گونه تغييري ( افزايش و كاهش و يا تغيير اولويت ) در عناوين پيشنهادي به طور مستدل به مركز بهداشتي درماني مربوطه جهت اجرا اعلام مي گرديد .
با توجه به مزيت استفاده بهينه از امكانات ، پرسنل و زمان كه عواملي محدود كننده در توسعه برنامه هاي آموزشي اين طرح در سال 86 جاي خود را در برنامه هاي بهداشت پيدا نمود به طوري كه در شش ماهه اول سال 86 ، 10 عدد ( 40 % ) از خانه هاي بهداشت فعال شهرستان نياز سنجي آموزشي را به پايان رسانده اند و در حال اجراي برنامه هاي آموزشي مربوطه هستند .
عدم آموزش پرسنل ساير واحد هاي ستادي در شهرستان و نيز مديران مراكز بهداشت و همچنين تغييرات مكرر در پزشكان خانواده كه مسئول تيم سلامت و ريئس كميته نياز سنجي مراكز بهداشتي درماني محسوب مي شوند موجب عدم پيشرفت برنامه به حد مورد انتظار گرديده است .
 
درصد خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي در سال 87
88%
درصد خانه هاي بهداشت مجري برنامه نياز سنجي آموزشي در شش ماهه اول سال 88
100%
 
پنج اولويت اول انتخاب شده بر اساس نياز سنجي آموزشي در خانه هاي بهداشت سال88
عنوان برنامه آموزشي
درصد خانه هاي بهداشت انتخاب كننده موضوع
1
مراقبتهای دوران بارداری
77.2
2
اصول پیشگیری از پر فشاری خون
68.1
3
 
کم خونی فقر آهن وراه های پیشگیری از کم خونی فقر آهن
63.6
 
4
بهداشت دهان و دندان دانش آموزان
54.5
5
شیوه زندگی سالم سالمندی
56.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حوزه معاونت بهداشتی
واحد آموزش و ارتقا سلامت
 
عنوان برنامه : مشارکت پزشک و ماما
هدف كلي : ارتقاءسطح سوادبهداشتي مردم حت پوشش برنامه پزشك
.
جدول اهداف اختصاصی
 
کد فرعی
هدف اختصاصی
ميزان يا درصد افزايش شاخص
استاندارد يا هدف نهائي
هدف تعيين شده سه ساله با توجه به روند برنامه و شاخص برنامه توسعه مربوطه
هدف گذاري ساليانه
سال 89
سال پايه
سال 88
افزايش يا كاهش
پيش بيني
محقق شده
1
ارتقا سطح آگاهي و آموزش 95 % كارشناسان ستادي شهرستانها در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي نا پايان سال 89
 
 
 
 
 
95
 
2
ارتقاء سطح آگاهي و آموزش 90 % مديران مراكز بهداشت در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي تا پايان سال 89
 
 
 
 
 
90
 
3
ارتقاء سطح آگاهي و آموزش مجدد 80 % كاردانان مراكز بهداشتي درماني و ماماهاي خانواده مرتبط با خانه هاي بهداشت مجري برنامه در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي هر 18 ماه يكبار تا پايان سال 89
 
 
 
 
 
80
 
4
ارتقاء سطح آگاهي و آموزش مجدد 90 % بهورزان خانه هاي بهداشت مجري برنامه در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي هر دو سال يكبار تا پايان سال 89
 
 
 
 
 
90
 
5
ارتقا سطح آگاهي و آموزش 30 % كاردانان كارشناسان پايگاههاي بهداشتي در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي نا پايان سال 89
 
 
 
 
 
30
 
6
افزايش تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش برنامه نياز سنجي آموزشي از 10 خانه بهداشت كنوني به 21 خانه بهداشت تا پايان سال 89
 
 
 
 
 
10
 
7
تعيين نياز آموزشي 100 % خانه هاي بهداشت مجري برنامه در سالهاي 89
 
 
 
 
 
100
 
 
8
تعيين نياز آموزشي در 30 % از پايگاههاي بهداشتي شهرستان تا پايان سال 89
 
 
 
 
 
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حوزه معاونت بهداشتی
واحدارتقا و اموزش سلامت
عنوان برنامه: نیازسنجی
هدف کلی:ارتقا سطح آگاهي و آموزش 95 % كارشناسان ستادي شهرستانها در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي نا پايان سال 89
 
.
جدول فعالیتهای برنامه
 
 
ردیف
عنوان فعالیتها
مجری
زمان شروع
زمان پایان
شاخص پایش
اعتبار مورد نیاز
( هزار ریال )
وضعیت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
برگزاری کلاس آموزشی جهت کارشناسان
آموزش سلامت
اردیبهشت ماه
اردیبهشت ماه
فرم نیاز سنجی
 
*
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حوزه معاونت بهداشتی
واحد ارتقا و آموزش سلامت
 
عنوان برنامه : نیازسنجی
هدف كلي : : ارتقاء سطح آگاهي و آموزش 90 % مديران مراكز بهداشت در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي تا پايان سال 89  
.
جدول فعالیتهای برنامه
 
ردیف
عنوان فعالیتها
مجری
زمان شروع
زمان پایان
شاخص پایش
اعتبار مورد نیاز
( هزار ریال )
وضعیت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
برگزاری کلاس آموزشی جهت مدیران مراکز آموزشی
آموزش سلامت
فروردین ماه
خرداد ماه
فرم نیاز سنجی
 
*
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه : نیازسنجی
هدف كلي : :ارتقاء سطح آگاهي و آموزش مجدد 80 % كاردانان مراكز بهداشتي درماني و ماماهاي خانواده مرتبط با خانه هاي بهداشت مجري برنامه در زمينه اصول نياز سنجي  
.
جدول فعالیتهای برنامه
 
ردیف
عنوان فعالیتها
مجری
زمان شروع
زمان پایان
شاخص پایش
اعتبار مورد نیاز
( هزار ریال )
وضعیت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
برگزاری کلاس آموزشی جهت 50 درصد از کاردانان مراکز در زمینه نیازسنجی
آموزش سلامت
اردیبهشت
ماه
اردیبهشت  ماه
بایگانی
 
*
 
 
عدم استقرار پزشکان در شهرستان
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه : نیازسنجی
هدف كلي :ارتقاء سطح آگاهي و آموزش مجدد 90 % بهورزان خانه هاي بهداشت مجري برنامه در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي هر دو سال يكبار تا پايان سال 89 
.
جدول فعالیتهای برنامه
 
ردیف
عنوان فعالیتها
مجری
زمان شروع
زمان پایان
شاخص پایش
اعتبار مورد نیاز
( هزار ریال )
وضعیت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
برگزاری کلاس آموزشی جهت حداقل 50 درصد از بهورزان خانه های بهداشت مجری برنامه
آموزش سلامت
اردیبهشت  ماه
اردیبهشت ماه
بایگانی
 
*
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                             
عنوان برنامه : نیازسنجی
هدف كلي : ارتقا سطح آگاهي و آموزش 30 % كاردانان كارشناسان پايگاههاي بهداشتي در زمينه اصول نياز سنجي آموزشي نا پايان سال 89
.
جدول فعالیتهای برنامه
 
ردیف
عنوان فعالیتها
مجری
زمان شروع
زمان پایان
شاخص پایش
اعتبار مورد نیاز
( هزار ریال )
وضعیت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
برگزاری کلاس آموزشی جهت حداقل 30 درصد از کاردانان و کارشناسان پایگاههای بهداشتی
آموزش سلامت
اردیبهشت ماه
خرداد ماه
 
 
*
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
فصلی
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان برنامه : نیازسنجی
هدف كلي : افزايش تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش برنامه نياز سنجي آموزشي از 10 خانه بهداشت كنوني به 26 خانه بهداشت تا پايان سال 89
.
جدول فعالیتهای برنامه
 
ردیف
عنوان فعالیتها
مجری
زمان شروع
زمان پایان
شاخص پایش
اعتبار مورد نیاز
( هزار ریال )
وضعیت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
ارسال فرمهای نیاز سنجی توسط کاردانها به خانه های بهداشت
آموزش سلامت
 بهمن ماه
بهمن ماه
بایگانی
 
 
*
 
 
2
تکمیل فرم های نیاز سنجی توسط تیم نیاز سنجی مراکز و ارسال به آموزش سلامت 
آموزش سلامت
اسفند ماه
اسفند ماه
بایگانی فرم آمار
 
 
*
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عنوان برنامه : نیازسنجی
هدف كلي : :   تعيين نياز آموزشي در 30 % از پايگاههاي بهداشتي شهرستان تا پايان سال 89
جدول فعالیتهای برنامه
 
ردیف
عنوان فعالیتها
مجری
زمان شروع
زمان پایان
شاخص پایش
اعتبار مورد نیاز
( هزار ریال )
وضعیت اجرا
علت عدم اجرا
اجرا شده
در حال اجرا
اجرا نشده
1
ارسال فرمهای نیاز سنجی به 10 درصد از پایگاههای بهداشتی شهرستان
آموزش سلامت
بهمن ماه
بهمن ماه
بایگانی
 
 
*
 
 
2
تکمیل فرمهای نیاز سنجی توسط تیم نیاز سنجی پایگاههای بهداشتی و ارسال به آموزش سلامت
آموزش سلامت
اسفند ماه
اسفند ماه
بایگانی فرم آمار
 
 
*
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شاخصهاي پايش و ارزشيابي
                   
رديف
کد هدف
شاخص اندازه گیری
1
1S
کارکنان آموزش دیده در برنامه نیاز سنجی
 
2
1O 2S
درصد خانه های بهداشتی که نیاز سنجی را انجام داده اند
 
3
3O 2S
درصد پایگاههای بهداشتی که نیازسنجی را انجام داده اند
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-6-29 19:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ